Publikacje

Sprawy karne Jelenia Góra. Popełniłem przestępstwo, czy muszę zostać skazany? Czy po wyroku będę osobą karaną? – niekoniecznie!

Zagadnienia związane z warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Fakt popełnienia przestępstwa, nawet, gdy nie budzi wątpliwości, także, gdy sprawca nie może powołać się na niepoczytalność, nie zawsze musi wiązać się z wydaniem wyroku skazującego.  W prawie karnym istnieje pewna instytucja, która umożliwia sprawcy cieszyć się statusem osoby niekaranej, pomimo tego, że w jej sprawie zapadnie wyrok. Tą instytucję stanowi warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zagadnienia związane z warunkowym umorzeniem postępowania karnego.

Fakt popełnienia przestępstwa, nawet, gdy nie budzi wątpliwości, także, gdy sprawca nie może powołać się na niepoczytalność, nie zawsze musi wiązać się z wydaniem wyroku skazującego.  W prawie karnym istnieje pewna instytucja, która umożliwia sprawcy cieszyć się statusem osoby niekaranej, pomimo tego, że w jej sprawie zapadnie wyrok.

Tą instytucję stanowi warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Można powiedzieć, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju abolicją, „przymknięciem oka” wymiaru sprawiedliwości dla osoby wchodzącej w konflikt z prawem po raz pierwszy.

Kiedy możliwe będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Przede wszystkim o warunkowe umorzenie postępowania karnego może się ubiegać osoba, dotychczas niekarana za przestępstwo umyślne. Oznacza, to, że osoba uprzednio skazana na przykład za spowodowanie wypadku drogowego, czy nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, także jest uprawniona do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kolejne warunki, jakie muszą być spełnione, to:

–  nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa (w praktyce  niemal zawsze oznacza to przyznanie się sprawcy do popełnienia czynu, choć zgodnie z doktryną samo przyznanie się podejrzanego nie jest warunkiem koniecznym.)

właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia, które pozwolą przekonać sąd, do tego, że pomimo umorzenia postępowania karnego, sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni w przyszłości przestępstwa.

Oczywiście warunkowe umorzenie postępowania karnego nie będzie możliwe przy każdym rodzaju stawianych zarzutów. Instytucja ta przewidziana jest dla osób, które popełniły drobne przestępstwa, o niskiej szkodliwości społecznej czynu, zagrożonych maksymalną karą do 5 lat pozbawienia wolności, gdzie realizacja represji karnej będzie zbędna wobec dotychczasowej nienagannej postawy prawnej sprawcy.  Najczęściej dotyczy czynów takich jak:

– spowodowanie wypadku drogowego, art. 177 § 1 k.k.

– kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 178a §1 k.k.

– spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, art. 157 kk

– kradzież, przywłaszczenie mienia, 278 § 1 k.k, 284 § 1 k.k.

– udział w bójce, pobiciu, art. 158 § 1 k.k.

– podrobienie dokumentu, sfałszowanie podpisu, art. 270 §1 k.k.

Jedną z wielu zalet instytucji warunkowego umorzenia jest to, że sprawca, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie uzyska zaświadczenie o niekaralności.

 

Adwokat od spraw karnych Jelenia Góra.

Adwokat od spraw karnych Bolesławiec.

Adwokat od spraw karnych Złotoryja.